Wissenschaftlicher Name Gesammelt von Identifiziert von Sammeldatum Identifikationsdatum Familie Institution Katalognummer Typ-Status Grundlage des Eintrages
gesammelt Oxytropis erecta Kom. V. Komarov 1909 Fabaceae S S11-26122 type, basionym: Oxytropis erecta Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Dryas octopetala L. V. Komarov 1909 Rosaceae S S-G-8549 type, basionym: Dryas kamtschatica Juz. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Carex aquatilis Wahlenb. V. Komarov 1909 Cyperaceae S S-G-9500 type, basionym: Carex uzoni Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Carex lyngbyei Hornem. V. Komarov 1909 Cyperaceae S S-G-9511 type, basionym: Carex riabushinskii Komarov PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Danthonia intermedia Vasey V. Komarov 1908 Poaceae S S14-48370 type, basionym: Avena riabuschinskii Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Taraxacum perlatescens Dahlst. V. Komarov 1908 Asteraceae S S13-2503 type fragment, basionym: Taraxacum longipes Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Taraxacum perlatescens Dahlst. V. Komarov 1909 Asteraceae S S13-2501 type fragment, basionym: Taraxacum anchorifolium Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Poa platyantha Kom. V. l. Komarov 1908 Poaceae S S13-32048 type fragment, basionym: Poa platyantha Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Poa arctica subsp. lanata (Scribn. & Merr.) Soreng V. Komarov 1908 Poaceae S S13-29567 type fragment, basionym: Poa bracteosa Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Torreyochloa natans (Kom.) G. L. Church V. Komarov 1909 Poaceae S S05-10332 type fragment, basionym: Glyceria natans Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Alopecurus magellanicus Lam. V. Komarov 1909 Poaceae S S05-9814 type fragment, basionym: Alopecurus tenuis Kom. PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Tilletia commelinae Komarov, Vladimir Leontyevich 1897 Microbotryaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Salix maximoviczii Kom. Komarov, V. 1896-8-11 Salicaceae MNHN P00761057 type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Swertia veratroides Maxim. Komarov, V. 1895-8-18 Gentianaceae MNHN P00524636 type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Deutzia glabrata Kom. Komarov, V. 1897-6-22 Hydrangeaceae MNHN P00709442 type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Scutellaria moniliorrhiza Kom. Komarov, V. 1897-6-19 Lamiaceae MNHN P00743398 type PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Tuburcinia clintoniae Komarov, Vladimir Leontyevich 1895 Urocystidaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Pseudopeziza komarovii Komarov, Vladimir Leontyevich Jaczewski 1896 Ploettnerulaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Aecidium paeoniae Komarov, Vladimir Leontyevich 1896 Cronartiaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Coleosporium perillae Komarov, Vladimir Leontyevich Komarov, Vladimir Leontyevich 1896 Coleosporiaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
identifiziert Coleosporium phellodendri Komarov, Vladimir Leontyevich 1896 Coleosporiaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Taraxacum dilutum Dahlst. V. Komarov 1908 Asteraceae S S12-27577 syntype, basionym: Taraxacum dilutum Dahlst. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Salix erythrocarpa Kom. V. Komarov 1908 Salicaceae S S13-12948 syntype, basionym: Salix erythrocarpa Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Danthonia intermedia Vasey V. Komarov 1908 Poaceae S S14-48369 syntype, basionym: Avena riabuschinskii Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Platanthera mandarinorum var. cornus-bovis (Nevski) Kitag. V Komarov Peter Gennadievich Efimov 1897 Orchidaceae NHMUK BM000018222 TYPE PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Uredinopsis adianti Kom. Komarov V.L. 1896-08-08/1896-08-20 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020078630607 Isotype of Uredinopsis adianti Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Tuburcinia clintoniae Kom. Komarov V.L. 1895-06 Urocystidaceae MeiseBG BR5020078758912 Isotype of Tuburcinia clintoniae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Tilletia commelinae Kom. Komarov V.L. 1897-09 Microbotryaceae MeiseBG BR5020078750831 Isotype of Tilletia commelinae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Pucciniastrum potentillae Kom. Komarov V.L. 1896-06-30 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020079792588 Isotype of Pucciniastrum potentillae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
gesammelt Pucciniastrum coryli Kom. Komarov V.L. 1896-07-28 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020079785511 Isotype of Pucciniastrum coryli Kom. PRESERVED_SPECIMEN