Berendsohn, Walter

Deutschland

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

de Carvalho, André Maurício Vieira

* 05. Oktober 1951 – 16. November 2002 †

Brasilien

Fabaceae gesammelt und Malvaceae identifiziert

Eriocaulaceae gesammelt und Eriocaulaceae identifiziert

Hatschbach, Gerdt Guenther

* 22. August 1923 – 16. April 2013 †

Brasilien

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Ratter, James Alexander

* 15. Februar 1934 – 02. November 2020 †

Fabaceae gesammelt und Vochysiaceae identifiziert